Assaigs de vials

  • Assaigs de placa de càrrega Ø 30 cm
  • Assaigs de placa de càrrega Ø 60 cm
  • Assaigs de densitats i humitats “in situ”
  • Control de mescles bituminoses
  • Control d’acer corrugat
  • Extracció de testimonis d’asfalt
  • Assaig de control d’àrids per mescles bituminoses