Estudis geotècnics

Assaigs in situ i al laboratori

  • Sonda TP-30
  • Equip penetromètric ML-60
  • Penetròmetre en obra d’edificació
  • Sondeig amb obra d’edificació
  • Sondeig amb testimoni continu
  • Sondeig amb barrina helicoidal
  • Sondeig amb aigua